Delovanje LAS

Organi LAS, ki zagotavljajo kvalitetno in celovito izvajanje SLR, so:

-       Skupščina LAS,

-       Organ upravljanja LAS,

-       Predsednik LAS,

-       Nadzorni organ LAS,

-       Ocenjevalna komisija LAS.

Skupščina LAS

Skupščina LAS je najvišji organ in jo sestavljajo vsi člani LAS. Sklicuje jo Organ upravljanja LAS, in sicer najmanj enkrat letno. Skupščino trenutno sestavljata 102 člana, t.j. predstavnikov zasebnega, ekonomskega in javnega sektorja, poziv za včlanitev v LAS je vseskozi odprt in se glede na pretekle izkušnje, izkazan interes za sodelovanje, pričakuje, da bo število članov še naraščalo.

Skupščina LAS ima naslednje naloge:

-       potrjuje dokument Strategija lokalnega razvoja, njegove spremembe in dopolnitve ter sprejema ukrepe za njegovo izvedbo,

-       obravnava in sprejema letni program dela LAS,

-       obravnava in sprejema letno poročilo o izvajanju SLR,

-       potrdi operacije, ki jih bo izvajal LAS,

-       imenuje in razrešuje člane Organa upravljanja LAS, člane Nadzornega odbora LAS ter Predsednika LAS in podpredsednika LAS,

-       izbere vodilnega partnerja LAS,

-       odloča o ugovorih in pritožbah zoper sklepe Organa upravljanja LAS,

-       potrdi pravila delovanja LAS in druge potrebne pravno formalne dokumente LAS,

-       odloča o drugih, s Pogodbo o ustanovitvi in delovanju LAS »Od Pohorja do Bohorja« in drugimi pravnimi akti določenih zadevah, pomembnih za delovanje LAS.

Seznam članov LAS.

Organ upravljanja LAS

Organ upravljanja LAS je strokovni in izvedbeni organ in šteje 9 članov, ki ga sestavljajo:

-       3 predstavniki javnega sektorja,

-       3 predstavniki ekonomskega sektorja,

-       3 predstavniki zasebnega sektorja,

ki so izvoljeni za 3 letno mandatno obdobje in so lahko po izteku mandata ponovno izvoljeni. Člane Organa upravljanja LAS voli in razrešuje Skupščina LAS.

Člani Organa upravljanja LAS so:

Zasebni sektor:

1.       Zdenka Kumer (posameznica),

2.       Natalija Brečko (posameznica),

3.       Jože Brodej (TD Vitanje).

Ekonomski sektor:

4.       Zdenko Horvat (OOZ Šentjur),

5.       Karl Čadej (kmetija),

6.       Domen Vogelsang (LTO Rogla-Zreče, GIZ).

Javni sektor:

7.       Andreja Marguč Kavc (KGZS – Zavod Celje),

8.       Tjaša Kangler (Javni zavod Splošna knjižnica Slovenske Konjice),

9.       Irena Cehtl (Občina Oplotnica). 

Glavna naloga Organa upravljanja je, da organizira delo LAS in uresničuje program dela in sklepe, ki so bili sprejeti na skupščini LAS. Člani Organa upravljanja so dolžni skrbeti za učinkovito delovanje LAS, njeno plačilno sposobnost in usklajenost postopkov z veljavno zakonodajo. Ostale naloge:

-       skrbi za učinkovito delovanje LAS, njeno plačilno sposobnost in usklajenost postopkov z veljavno zakonodajo,

-       sklicuje skupščino LAS ter izvršuje odločitve in sklepe skupščine LAS,

-       pripravi pogodbo z vodilnim partnerjem LAS,

-       sprejme letni načrt aktivnosti LAS in ga po prejemu soglasja Nadzornega odbora da v potrditev Skupščini,

-       imenuje in razrešuje Ocenjevalno komisijo LAS,

-       sprejema merila za izbor operacij, oblikuje in pripravi vsebino javnega poziva,

-       izbira in potrjuje operacije, na podlagi poročila Ocenjevalne komisije LAS,

-       predlaga operacije, ki jih bo izvajal LAS, obvesti skupščino LAS o izbranih operacijah,

-       pripravi pogodbe z upravičenci,

-       odloča o višini plačila članarine in o ostalih vprašanjih, ki niso v pristojnosti skupščine LAS,

-       odloča o izključitvi posameznega člana, zaradi utemeljenih razlogov,

-       sprejema pravila delovanja LAS in druge potrebne pravno formalne dokumente, s katerimi se ureja delovanje LAS in pooblastila ter naloge vodilnega partnerja,

-       sprejema in potrjuje poročilo Nadzornega odbora LAS,

-       obravnava in potrjuje poročilo o delu ter finančno poročilo, ki ga pripravi vodilni partner LAS,

-       izvaja projekte sodelovanja (za izvajanje projektov sodelovanja lahko pooblasti vodilnega partnerja LAS),

-       izvaja evalvacijo rezultatov izbranih projektov in programov,

-       aktivno sodeluje z drugimi razvojnimi organi v regiji,

-       aktivno sodeluje z drugimi LAS in se vključuje v evropsko mrežo LAS,

-       aktivno se vključuje v delovanje Društva za razvoj slovenskega podeželja,

-       obravnava druge zadeve, ki so pomembne za razvoj območja,

-       odloča o drugih, s Pogodbo o ustanovitvi in delovanju LAS »Od Pohorja do Bohorja« ali s sklepi skupščine LAS določenih zadevah.

Predsednik LAS

Predsednik LAS je hkrati predsednik Organa upravljanja LAS, je pooblaščeni predstavnik LAS in predstavlja ter zastopa LAS v razmerju do tretjih oseb. Podpisuje v imenu LAS vse pravno zavezujoče listine in dokumente. V času njegove odsotnosti ali zadržanosti opravlja to funkcijo podpredsednik LAS. Predsednik LAS sklicuje in vodi seje Organa upravljanja LAS, skrbi za izvajanje sklepov Organa upravljanja LAS ter podpisuje pogodbe in druge dokumente, ki jih pripravi Organ upravljanja LAS.

Predsednica LAS: Natalija Brečko.

Podpredsednik LAS: Domen Vogelsang.

Nadzorni organ LAS

Nadzorni organ LAS nadzoruje in spremlja delo vseh organov LAS, zlasti pa celotno gospodarsko, finančno in materialno poslovanje. Nadzorni organ LAS je za svoje delo odgovoren skupščini LAS, njegova pristojnost je prisostvovanje zboru članov skupščine LAS, sejam Organa upravljanja LAS ter njihovih delovnih teles in imeti na razpolago vsa gradiva ter obravnavanje in dajanje soglasij k predlogu letnega načrta aktivnosti, ki ga pripravi Organ upravljanja LAS.

Nadzorni organ šteje 5 članov. Člani Nadzornega odbora ne morejo biti predsednik in podpredsednik Organa upravljanja ter predstavnik oz. delavec vodilnega partnerja LAS.

Člani Nadzornega organa LAS:

Zasebni sektor: 
1.       Milica Sevšek (društvo),
2.       Mateja Berglez (posameznik).

Ekonomski sektor: 
3.       Aleksandra Kovačič (gospodarsko interesno združenje).

Javni sektor: 
4.       Lidija Čadej (Občina Dobje), 
5.       Milena Slatinek (Občina Zreče).  

Ocenjevalna komisija LAS

Ocenjevalna komisija LAS šteje 5 članov, ki jih imenuje Organ upravljanja. Imeti morajo strokovne reference, zlasti na področju upravljanja projektov. Ocenjevalna komisija ima naslednje naloge: preveri popolnost in ustreznost prejetih vlog, kar pomeni, da se preveri, če vloga vsebuje vse z javnim pozivom zahtevane priloge in obrazce ter ali je prispela v predvidenem roku; oceni in izbere prejete vloge oziroma prijave ter pripravi poročilo za Organ upravljanja o vlogah in izboru operacij. 

SHIFT + A