Projekti LAS

Predstavljeni so opisi projektov, izbranih na javnih pozivih LAS »Od Pohorja do Bohorja«, iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Projekti so sofinancirani iz skladov Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Izbrani projekti zasledujejo in uresničujejo cilje Strategije lokalnega razvoja LAS "Od Pohorja do Bohorja".


Navodila upravičencem za izvajanje projektov in pripravo dokumentacije zahtevkov za izplačilo v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja - EKSRP

Upravičenci, ki izvajajo operacije, izbrane v okviru javnih pozivov za izbor operacij iz naslova podukrepa Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (sklad EKSRP), morajo pri izvajanju operacij upoštevati:

  • Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020,
  • Navodila za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru pristopa CLLD (sklad EKSRP in ESRR)

https://skp.si/wp-content/uploads/2022/01/Navodila-za-upravicene-stroske-CLLD_2021.pdf

  • Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejemajo podporo iz programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 (obveznost označevanja traja od prejema odločbe do najmanj zadnjega izplačila sredstev)

https://skp.si/aktualno/oznacevanje-aktivnosti

  • 23. 12. 2020 - Objavljena sprememba Pravilnika o označevanju vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja za obdobje 2014–2020

https://www.program-podezelja.si/sl/136-infoteka/nove-novice/1305-23-2-2020-objavljena-sprememba-pravilnika-o-oznacevanju-vira-sofinanciranja-iz-programa-razvoja-podezelja-za-obdobje-2014-2020

Na povezavi:

https://www.program-podezelja.si/sl/oznacevanje-aktivnosti

so dostopni plakati in logotipi za označevanje projekta.

-

SHIFT + A