Informacija o sofinanciranju

Lokalna akcijska skupina »Od Pohorja do Bohorja«

Leta 2008 je bilo območje sedmih občin Od Pohorja do Bohorja s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) potrjeno za Leader območje, ki se imenuje Lokalna akcijska skupina (LAS) »Od Pohorja do Bohorja« in se razprostira na območju občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje in Zreče.

Lokalna akcijska skupina »Od Pohorja do Bohorja« ima pogodbeno pravno organizacijsko obliko. Ustanovljena je bila kot lokalno razvojno partnerstvo neprofitnega značaja na podlagi zavezujoče Pogodbe o ustanovitvi in delovanju Lokalne akcijske skupine »Od Pohorja do Bohorja.

Strokovno in administrativno-tehnično podporo delovanju LAS nudi vodilni partner. Za vodilnega partnerja LAS je bila izbrana Razvojna agencija Kozjansko, ki izpolnjuje vse zahtevane kadrovske, prostorske in druge pogoje za kakovostno strokovno in projektno delo na področju razvoja podeželja in izvajanja nalog LAS.

Predstavitev sofinancirane aktivnosti 

Naziv aktivnosti:

19.4 Podpora za tekoče stroške in stroške animacije v okviru Lokalne akcijske skupine LAS "Od Pohorja do Bohorja".

Povzetek:

Podpora iz podukrepa »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije« (podukrep 19.4) je namenjena za sofinanciranje stroškov, ki so nastali pri upravljanju in delovanju LAS, vključno s spremljanjem in vrednotenjem SLR, animaciji območja LAS in pomoči potencialnim upravičencem za razvijanje projektnih idej in pripravo operacij.

Cilji:

 • ustrezno podporno okolje,
 • spodbujene podjetniške aktivnosti in socialno podjetništvo ter nove oblike podjetniškega sodelovanja v urbanih območjih,
 • primerna in zadovoljiva infrastruktura,
 • ohranjena biotska raznovrstnost in varovane naravne vrednote,
 • izboljšano stanje okolja v urbanih območjih,
 • izboljšani pogoji za večjo vključenost prepoznanih ranljivih skupin, 
 • spodbujene aktivnosti, ki prispevajo k večji vključenosti prepoznanih ranljivih skupin v urbanih območjih.

Glavne aktivnosti za doseganje ciljev:

 • delavnice za animacijo prebivalcev,
 • priprava promocijskih gradiv,
 • objavljanje člankov v medijih,
 • izvajanje javnih pozivov za pridobitev vlog v okviru podukrepa 19.2, Podpora za izvajanje operacij v okviru SLR,
 • posredovanje s strani Organa upravljanja potrjenih operacij na ARSKTRP,
 • vlaganje sprememb operacij,
 • vlaganje zahtevkov za izplačilo,
 • vlaganje projektov sodelovanja v okviru Podukrepa 19.3, Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja LAS.

Pričakovani rezultati:

Animacija območja oziroma vključevanje skupnosti na območju LAS "Od Pohorja do Bohorja" je usmerjena:

 • k identificiranju potreb na območju LAS,
 • v izvajanje projektnih aktivnosti v okviru operacij,
 • k doseganju kazalnikov, zastavljenih v Strategiji lokalnega razvoja,
 • k enakomernemu razvoju območja LAS.

Povzetek:

CLLD (Community Led Local Development oz. Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost) je nadgradnja do sedaj poznanega pristopa LEADER, kateri se je na EU ravni izkazal kot uspešna metoda razvojnega načrtovanja in izvajanja operacij. CLLD je orodje za spodbujanje celovitega in uravnoteženega lokalnega razvoja po načelu »od spodaj navzgor« in omogoča reševanje razvojnih problemov, usklajeno delovanje s pomočjo različnih virov financiranja ter prožnost pri doseganju razvojih ciljev. K izvajanju pristopa CLLD so v Sloveniji pristopili trije sklad, in sicer Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP), Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR) in Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR).

Tematska področja ukrepanja:

 • Ustvarjanje delovnih mest
 • Razvoj osnovnih storitev
 • Varstvo okolja in ohranjanje narave
 • Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.

Izvajanje CLLD določa Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/15, 28/16, 73/16, 72/17 in 23/18).

Cilj CLLD je spodbujanje socialnega vključevanja ter boj proti revščini in kakršnikoli diskriminaciji, zmanjševanje regionalnih razvojnih razlik in gospodarski razvoj območij. Poleg tega pa je cilj prispevati k ohranjanju narave, varstvu okolja, kulturne dediščine, kulturne krajine in njenih elementov.«

Za vsebino na spletni strani LAS "Od Pohorja do Bohorja" je odgovorna Lokalna akcijska skupina "Od Pohorja do Bohorja", ki jo zastopa vodilni partner Razvojna agencija Kozjansko.


Naziv aktivnosti:

19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine LAS "Od Pohorja do Bohorja"

Operacija: Integralni turistični produkt zeliščarske dediščine

Povzetek:

Integralni turistični produkt zeliščarske dediščine je operacija sodelovanja Lokalnih akcijskih skupin. Poleg LAS »Od Pohorja do Bohorja« sodelujejo še: LAS V objemu Sonca, LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, LAS Srce Slovenije, LAS Spodnje Savinjske doline, LAS Raznolikost podeželja.

Z operacijo želimo doseči večjo prepoznavnost zeliščarstva na območju LAS, tudi kot podjetniške priložnosti, ter razviti inovativno zeliščarsko turistično ponudbo.

Cilji:

 • vzpostavitev mreže ponudnikov in mentorjev
 • spodbujanje registracije novih ponudnikov
 • vzpostavitev e herbarija in zagotavljanje podpornih podatkov
 • promocija in trženje zeliščarstva kot integralnega produkta (od rastline do izdelkov in povezanih storitev, tudi zgodbe in doživetja kot turističnega produkta).

SHIFT + A