Do znanja preko izobraževanja – marketing, trženje, pr, računalništvo

Znanje je v sodobnem času dobrina, ki predstavlja primerjalno prednost, od katere sta odvisna položaj in razvoj posameznika, njegove družine, pa tudi skupnosti, v kateri živi. Pomembno ni le to, da znanje imamo, temveč tudi, kakšna je njegova kakovost: koliko je uporabno, trajno in prenosljivo v različne življenjske in delovne okoliščine. Vse to je zajeto v programu izobraževanja, ki ga razvija projekt »Do znanja preko izobraževanja - marketing, trženje, pr, računalništvo«.
 
Namen projekta je izvedba brezplačnega programa izobraževanja temelječega na vsebinah, ki spodbujajo izboljšanje turistične promocije, prepoznavnosti, trženja na podeželju ter razvoj dopolnilnih dejavnosti.
 
Glavne aktivnosti so:
  • oblikovanje in izvedba izobraževalnega programa s sedmimi moduli (Kako ustvariti blagovno znamko, Kako organizirati in ustvariti dogodke (sejmi, prireditve…), Projektno vključevanje v mednarodne projekte in partnerstva, Odnosi z javnostmi, IKT in Internet kot osrednje orodje tržnega komuniciranja, Primeri dobrih praks razvoja dopolnilnih dejavnosti v EU),
  • udeležba na mednarodnih prireditvah, vzpostavitev mednarodnega sodelovanja,
  • Vzpostavitev internetne strani z e-gradivi.
 
Vodilni projektni partner je Ljudska univerza Šentjur s projektnima partnerjema: Unior Kovaška industrija d.d., Program Turizem in Ekološka kmetija Magu. Projekt traja od januarja 2010 do decembra 2011, namenjen je društvom, kmetom, ponudnikom, lokalnim prebivalcem.
 
Višina odobrenega zneska sofinanciranja je do 25.761 €. Stopnja sofinanciranja skupnih upravičenih stroškov projekta, ki ga sofinancirajo EU, MKGP in LAS je do 53,43 %.
Skupna vrednost projekta je 49.683 € (z DDV).

Na Ljudski univerzi Šentjur Do znanja preko izobraževanja

V okviru projekta Do znanja preko izobraževanja, ki ga kot vodilni partner izvaja Ljudska univerza Šentjur, potekajo izobraževalne delavnice s področja marketinga, PR in računalniških znanj.
 
Izvedenih je bilo že več računalniških izobraževanj, kjer so udeleženci pridobili osnovna znanja in znanja digitalne tehnologije ter poslovanja preko interneta.
Udeleženci so postali računalniško pismeni, pridobili so znanja, ki jim bodo pomagala pri razvoju ponudbe lastne dejavnosti preko spleta.
 
V delavnici »Odnosi z javnostmi« je predavateljica Sergeja Javornik udeležence popeljala v svet komuniciranja z mediji. Spoznali so načine kako komunicirati z mediji, načine komuniciranja z javnostmi in kako pomemben je komunikacijski načrt za dobro promocijo dejavnosti.
 
Program bo v nadaljevanju ponudil še delavnice s področja marketinga, evropskih projektov in ustvarjanja blagovne znamke.
 
V projektu sodelujejo partnerji: Ekološka kmetija Magu - Jože Javornik in Unitur -Turizem Zreče.
 
 
Projekt »Do znanja preko izobraževanja – marketing, trženje, PR, računalništvo« je sofinanciran iz evropskega kmetijskega sklada, os Leader, pod okriljem Lokalne akcijske skupine »Od Pohorja do Bohorja«.
SHIFT + A