Zahtevana stran ne obstaja

Iskalni niz:

Št. najdenih dokumentov: 30 iskanje je trajalo (s): 0,1192

Novice LAS

Potrjeni prvi dve operaciji s strani MGRT

S strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) smo prejeli obvestilo o potrditvi prvih dveh operacij, ki bosta prispevali k uresničevanju ciljev zastavljenih v Strategiji lokalnega razvoja (SLR) LAS »Od Pohorja do Bohorja«.

 

Aktivno bo z izvajanjem operacije Medgeneracijski vadbeni park na prostem – 1. faza pričel Unior Kovaška industrija d.d. ter LTO Rogla – Zreče, GIZ z operacijo TUR-INFOMAT – inovativno informiranje ranljivih skupin v urbanih območjih.

 

...

Več

Novice LAS

Sprememba 1. Javnega poziva LAS za izbor operacij v letu 2016

V Uradnem listu RS, št. 73/16, z dne 18. 11. 2016 je bila objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uredba). Uredba je dostopna na tej povezavi.

 

Skladno s sprejeto Uredbo  je 1. Javni poziv LAS s pripadajočo razpisno dokumentacijo ustrezno dopolnjen, in sicer v naslednjih točkah:

  •          Javni poziv LAS

 

1. Pri poglavju 3.1 Upravičeni vlagatelji je za drugim odstavkom ...

Več

Novice LAS

Poziv za izraz interesa za izvajanje projektov v okviru ukrepa Sodelovanje PRP 2014-2020

Na spletni strani PRP je objavljen poziv za izraz interesa za izvajanje projektov v okviru ukrepa Sodelovanje PRP 2014-2020.

 

Več informacij najdete tukaj.

 

 

Več

Novice LAS

Lokalna akcijska skupina »Od Pohorja do Bohorja« uradno potrjena

Lokalna akcijska skupina (LAS) »Od Pohorja do Bohorja« je prejela pozitivno odločbo s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, s katero je potrjena Strategija lokalnega razvoja (SLR), ki jo je LAS oddala 27. 10. 2015 na Javni poziv za oblikovanje lokalnih partnerstev. LAS, ki jo zastopa vodilni partner, Razvojna agencija Kozjansko, je za izvajanje operacij (projektov), v okviru potrjene SLR, upravičena do sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v vi...

Več

Novice LAS

Navodila za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru pristopa CLLD (za sklad EKSRP)

Navodila za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru pristopa CLLD (za sklad EKSRP) so dopolnjena in usklajena s pripombami LAS, ter so dostopna na spletni strani ARSKTRP:

http://www.arsktrp.gov.si/si/splosno/vstopna_stran/vsebine_na_vstopni_strani/program_razvoja_podezelja/

in na spletni strani PRP 2014-2020:

http://www.program-podezelja.si/sl/prp-2014-2020/ukrepi-in-podukrepi-prp-2014-2020/m19-podpora-za-lokalni-razvoj-v-okviru-pobude-leader  

 

 

...

Več

Novice LAS

Popravek tiskarske napake – 1. Javni poziv LAS v letu 2017

Na 2. strani 1. Javnega poziva LAS je pri 1. poglavju 2. naslovu »Razpisana sredstva« tiskarska napaka, in sicer manjka cifra pri navedbi višine razpisanih sredstev. Pravilno je »… do vključno 344.470,00 €«.

 

Na 9. strani Razpisne dokumentacije so pri zadnji alineji poglavja 5.2.1. napačno dodani neupravičeni prijavitelji samostojni podjetniki posamezniki. Pravilno je »- do sodelovanja v javnem pozivu prav tako niso upravičene fizične osebe.«

Več

Novice LAS

Izvedena prva predstavitev Javnega poziva v Slovenskih Konjicah

V sredo, 21. februarja, je bila v Slovenskih Konjicah v dvorcu Trebnik izvedena prva javna predstavitev 1. javnega poziva za izbor operacij v letu 2018 za sofinanciranje operacij iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

 

Na predstavitvi je predstavnica vodilnega partnerja LAS "Od Pohorja do Bohorja" Suzana Zupančič Firer predstavila podrobnosti javnega poziva in nekatere spremembe v primerjavi s prejšnjim javnim pozivom. Prav tako so udeleženci delavnice imeli možnost...

Več

Novice LAS

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja izdala pozitivne odločbe

S strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) smo prejeli pozitivne odločbe o odobritvi sofinanciranja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) za operacije Užij Okuse Rogle, Dvig kvalitete bivanjskih pogojev z izgradnjo nastanitvenih kapacitet za osebe s posebnimi potrebami ter Na – Turo Pohorje Bohor, ki jih je LAS »Od Pohorja do Bohorja« izbrala na 1. javnem pozivu LAS v letu 2016.

 

 

Potrjena operacija s strani LAS in ARSKTRP 

...

Več

Novice LAS

Nova verzija navodil glede upravičenih stroškov in komuniciranja za evropsko kohezijsko politiko

Na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila  je objavljena nova verzija navodil:

  • Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 verzija 1.04 (20.3.2018)
  • Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, verzija 1.1 (19.3.2018) (v poglavju 3.3 je dodano označevanje za CLLD)

Več

Delovanje

Delovanje LAS

 

  1. 1.  Opis aktivnosti za vzpostavitev partnerstva
 
Občine Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje in Zreče predstavljajo zaokroženo podeželsko območje s podobnimi značilnostmi ter predvsem s skupnim ciljem doseči trajnostni in celostni razvoj podeželja. Tako so se leta 2002 dogovorile za vzpostavitev partnerstva ter skupen pristop k pripravi skupnega razvojnega programa podeželja. Izdelavo Razvojnega programa podeželja so z lastnimi finančnimi sre...

Več

Novice LAS

Prvo ponovoletno srečanje UO, RO in Sveta županov LAS

V četrtek, 8. 1. 2015, so se v Preužitkarski koči na Hudinji v Vitanju sestali člani Upravnega odbora (UO) LAS, ki so obravnavali aktualno problematiko, vezano na izvajanje programa Leader v obdobju 2014-2020. Glede na to, da v lanskem letu ni bilo javnega poziva LAS in ga tudi v letošnjem letu ni pričakovati, saj bo večina aktivnosti usmerjena v pripravo Strategije lokalnega razvoja, so se prisotni strinjali, da je kljub t. i. investicijskemu zatišju, potrebno z delom LAS aktivno nadaljev...

Več

Novice LAS

Pripravljena je brošura Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila 2015-2020

PRP 2014−2020 prinaša nove možnosti za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Z letom 2015 se bo v okviru PRP 2014−2020 začel izvajati tudi ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep KOPOP), ki bo nadomestil obstoječi ukrep kmetijsko okoljskih plačil (podukrepi KOP) iz PRP 2007−2013. PRP 2014−2020 sicer še ni dokončno potrjen s strani Evropske komisije, zato se lahko posamezne zahteve iz naslova tega ukrepa še nekoliko spremenijo.

Namen ...

Več

Novice LAS

MGRT odobrilo še preostale operacije, izbrane na 1. javnem pozivu LAS v letu 2017

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je podpisalo pogodbe o sofinanciranju operacij iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) še za preostalih pet (5) vlog, že odobrenih s strani LAS »Od Pohorja do Bohorja«.

 


 

Medgeneracijska točka v parku Dobrna, z akronimom Druženje za vse

 

Vodilni partner: Občina Dobrna.

Projektni partnerji: Društvo vseživljenjskega učenja Dobrna, Javni zavod za turizem, šport in kulturo Dobrna, Terme Dobrna.

 ...

Več

Novice LAS

LAS »Od Pohorja do Bohorja« na 1. javnem pozivu v letu 2018 izbrala sedem operacij

Na 1. Javni poziv v letu 2018 za sofinanciranje iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (sklad EKSRP), ki je bil odprt od 16. februarja 2018 do 10. aprila 2018, je prispelo 18 vlog. Glavni namen javnega poziva je bilo pridobiti operacije, katerih rezultati bodo prispevali k uresničevanju zastavljenih ciljev znotraj treh tematskih področij Strategije lokalnega razvoja (SLR).

 

Glede na razpisano višino razpoložljivih sredstev ter doseženega števila točk, je LAS »Od Po...

Več

Zaključeni

LAS »Od Pohorja do Bohorja« objavila 1. javni poziv za izbor operacij v letu 2018 za sofinanciranje operacij iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

 

Javni poziv je odprt od 16. februarja 2018 do 10. aprila 2018 do 12.00.

 

Namen javnega poziva je izbor operacij, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja (SLR) na območju občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje in Zreče v letu 2018 in sofinanciranje njihovih stroškov.

 

Predstavitve javnega poziva LAS »Od Pohorja do Bohorja«:

  • sreda, 21. 2. 2018, ob 12.00, Christianina soba dvorca Trebnik, Slovenske Konj...

Več

Novice LAS

Izšla je letošnja številka časopisa POB

Predstavljamo vam novo številko časopisa POB, časopisa Lokalne akcijske skupine »Od Pohorja do Bohorja«.

 

Tokratna številka časopisa je izdana v elektronski obliki.

 

Zaradi nove perspektive je letošnji POB namenjen podrobnejši predstavitvi postopka izvajanja CLLD 2014-2020.

 

Najdete ga v arhivu POB-ov.

Več

Novice LAS

Noč pod kostanji na Dobrni

Vabljeni na Dobrno na prireditev Noč pod kostanji, ki bo potekala od 14. do 20. avgusta 2016.

 

Več informacij najdete na spletni strani http://www.nocpodkostanji.si/.

 

 

Več

Informacija o sofinanciranju

Informacija o sofinanciranju

 

 

 

 

 

Lokalna akcijska skupina »Od Pohorja do Bohorja«

Leta 2008 je bilo območje sedmih občin Od Pohorja do Bohorja s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) potrjeno za Leader območje, ki se imenuje Lokalna akcijska skupina (LAS) »Od Pohorja do Bohorja« in se razprostira na območju občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice...

Več

Novice LAS

Svetovni dan turizma odpira vrata in okna v Žičko kartuzijo

Ob svetovnem dnevu turizma svoja vrata na stežaj odpira Žička kartuzija, nekdanji kartuzijanski samostan, ki v neokrnjeni Dolini svetega Janeza že od 12. stoletja pripoveduje osupljive zgodbe. "Tiha lepotica" danes na ogled postavlja štiri stalne razstave, med njenimi zidovi v miru in tišini zorijo penine konjiškega podjetja Zlati grič, pod oboki mojster lončarjenja izpod prstov izvablja prekrasne glinene izdelke, v zeliščni lekarni najdete zdravilne čaje, napitke in izdelke, ki zdravijo t...

Več

Novice LAS

Pravila nagradne igre – nagradne križanke v časopisu POB

Nagradna križanka LAS »Od Pohorja do Bohorja«

Nagradna igra – nagradna križanka traja od 15.11.2016 do vključno 30.11.2016.

V nagradni igri lahko posameznik sodeluje enkrat.

 

Upoštevane bodo samo izpolnjene križanke, poslane po navadni pošti do 30.11.2016.

 

Vsi sodelujoči se strinjajo s pravili nagradne igre.

 

Nagradno žrebanje bo izvedeno 2.12.2016 na sedežu LAS, nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani LAS najkasneje do 8.12.2016.

 

Pravila ...

Več

Novice LAS

LAS »Od Pohorja do Bohorja« objavlja 1. javni poziv za izbor operacij v letu 2016

Javni poziv je odprt od 2. novembra 2016 do 29. decembra 2016. Rok za oddajo vlog na javni poziv je do 29. 12. 2016 do 12. ure.

Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja (SLR) na območju občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje in Zreče v letu 2016 in sofinanciranje njihovih stroškov.

Predmet podpore je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje stroškov, nastalih...

Več

Novice LAS

Znani nagrajenci nagradne igre LAS

Na sedež LAS »Od Pohorja do Bohorja« je prispelo kar 50 izpolnjenih križank, ki so bile objavljene v časopisu POB, od tega 33 s pravilnimi odgovori.

 

Komisija je žrebanje nagrajencev izvedla 2. 12. 2016, na sedežu LAS, in sicer so bili izžrebani:

Marija Marem, Krivica 43a, Prevorje;

Stanislav Preložnik, Mestni trg 12, Slovenske Konjice;

Marija Fideršek, Škalce 33, Slovenske Konjice.

 

Nagrajenci bodo o prevzemu nagrade obveščeni z navadno pošto.

 

Srečn...

Več

Novice LAS

Razveljavitev 1. Javnega poziva LAS za leto 2016

Organ upravljanja LAS »Od Pohorja do Bohorja« je na svoji 6. Korespondenčni seji, ki je potekala 16. 12. 2016, razveljavil 1. Javni poziv LAS »Od Pohorja do Bohorja« za izbor operacij iz naslova podukrepa Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, ki je bil objavljen 2. 11. 2016, z rokom za oddajo prijav 29. 12. 2016.

 

Razveljavitev 1. Javnega poziva LAS za leto 2016 je posledica sprejetja Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o i...

Več

Novice LAS

LAS »Od Pohorja do Bohorja« objavlja 1. javni poziv za izbor operacij v letu 2016 za sofinanciranje operacij iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

Javni poziv je odprt od 19. decembra 2016 do 20. januarja 2017. Rok za oddajo vlog na javni poziv je do 20. 1. 2017 do 12. ure.


Razpis je objavljen na: http://www.las-pohorje-bohor.si/Razpisi_1.html


Informacije o javnem pozivu lahko pridobite po elektronski pošti: info@las-pohorje-bohor.si ali po telefonu 03/ 747 13 02, vsak delovnik od 9:00 do 13:00.

 

Več

Novice LAS

Zaključen 1. javni poziv LAS “Od Pohorja do Bohorja” za leto 2016

V petek, 20.1.2017, se je zaključil prvi javni poziv Lokalne akcijske skupine (LAS) “Od Pohorja do Bohorja” v novem programskem obdobju 2014-2020, za sofinanciranje operacij iz sklada EKSRP. V roku za predložitev operacij je na naslov LAS prispelo 21 vlog, ki jih bo Ocenjevalna komisija LAS pregledala in popolne vloge tudi ocenila.

 

Vse aktualne informacije o delovanju LAS ter o javnih pozivih lahko spremljate na spletni strani LAS na naslovu http://www.las-pohorje-bohor.si/

 ...

Več

Novice LAS

Kako do sredstev v okviru pristopa CLLD

V programskem obdobju 2014 – 2020 se s kombinacijo različnih virov financiranja skozi instrument CLLD – lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, preko lokalnih akcijskih skupin (LAS) za namen spodbujanja celovitega in uravnoteženega razvoja lokalnih območij po pristopu »od spodaj navzgor« zagotavljajo nepovratna sredstva iz treh skladov.

 

Dostop do sredstev različnih skladov je mogoč s prijavo na javni poziv, ki ga pripravi LAS ter ga objavi na svoji spletni strani ter v drugih lokaln...

Več

Novice LAS

Predstavitev 1. JP LAS »Od Pohorja do Bohorja« v letu 2017

Delavnici za predstavitev 1. javnega poziva LAS »Od Pohorja do Bohorja« v letu 2017 za sofinanciranje v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj:

 

  • torek, 11. april 2017, ob 11.00 v sejni sobi RA Kozjansko, Ulica skladateljev Ipavcev 17, 3230 Šentjur,
  • četrtek, 13. april 2017, ob 11.00 v Christianini sobi v Dvoru Trebnik, Grajska 4, 3210 Slovenske Konjice.

 

Prijave na delavnico po elektronski pošti: info@las-pohorje-bohor.si ali po telefonu 03 747 13 ...

Več

Novice LAS

LAS »Od Pohorja do Bohorja« objavlja 1. javni poziv za izbor operacij v letu 2017 za sofinanciranje operacij iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Javni poziv je odprt od 24. marca 2017 do 10. maja 2017. Rok za oddajo vlog na javni poziv je do 10.5.2017 do 13. ure.

Namen javnega poziva je izbor operaciji, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja (SLR) na območju naselij Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje in Zreče v letu 2017.

Predmet podpore je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje stroškov, nastalih pri izvedbi operacij na upravičenem območju, katerih rezu...

Več

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

Občina Šentjur