Mobilna lokalna tržnica

Zaradi velike odvisnosti od globalnega trga, kar lahko privede do velikih nihanj v dobavi in predvsem v cenah živil, se bo potrebno vedno bolj usmerjati na domačo ponudbo. Namen projekta Mobilna lokalna tržnica je tako na inovativen način vzpostaviti lokalno samooskrbo z živili v praksi. Na ta način se bo ponudnikom omogočila prodaja njihovih pridelkov/izdelkov, povečala konkurenčnost, hkrati pa spodbudil razvoj podeželja.
 
V I. fazi projekta (od aprila do septembra 2009) bodo izvedene vse potrebne analize lokalnih ponudnikov pridelkov/izdelkov in identificirani odjemalci, razvita logistika in informacijska tehnologija za dejansko izvedbo mobilne lokalne tržnice, izvedeno informiranje ponudnikov in ozaveščanje splošne javnosti o pomenu lokalno pridelane hrane tako na zdravje ljudi, izboljšanje ekonomskega položaja lokalnih kmetov in pridelovalcev ter okoljskih koristih, ki jih takšen način oskrbe z živili lahko doprinese.
 
V II. fazi projekta (od oktobra 2009 do aprila 2010), bo izvedeno testno delovanje Mobilne lokalne tržnice, za kar bo namensko opremljeno vozilo s hladilnikom in košarami ter najet prostor, ki bo služil kot logistični center.
Cilj projekta je z vzpostavljenim sistemom Mobilne lokalne tržnice, ki se lahko prenese na večje merilo ali na drugo območje, razviti lokalno oskrbno verigo na območju LAS.
 
Ciljne skupine so kmetovalci, ki že imajo registrirano dopolnilno dejavnost na kmetiji,kmetje, ki želijo registrirati dopolnilno dejavnost,kmetje, ki kmetujejo na sonaravni način,ekološke kmetije,širša javnost, v vlogi kupcev lokalnih pridelkov,večji potencialni odjemalci pridelkov (javni zavodi, večji turistični subjekti ...) kot izvajalci zelenih naročil,nosilci turističnih dejavnosti inraziskovalci.
 
Vodilni partner je Okoljsko raziskovalni zavod s projektnim partnerjem Ra Kozjansko.
 
Skupna vrednost projekta je 40.800 € (z DDV). Stopnja sofinanciranja skupnih upravičenih stroškov projekta, ki ga sofinancirajo EU, MKGP in LAS je do 40 %, višina odobrenega zneska sofinanciranja je do 13.600 €.
SHIFT + A