Sprememba 1. Javnega poziva LAS za izbor operacij v letu 2016

V Uradnem listu RS, št. 73/16, z dne 18. 11. 2016 je bila objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uredba).

V Uradnem listu RS, št. 73/16, z dne 18. 11. 2016 je bila objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uredba). Uredba je dostopna na tej povezavi.

Skladno s sprejeto Uredbo  je 1. Javni poziv LAS s pripadajočo razpisno dokumentacijo ustrezno dopolnjen, in sicer v naslednjih točkah:

 •          Javni poziv LAS

1. Pri poglavju 3.1 Upravičeni vlagatelji je za drugim odstavkom dodan odstavek »V primeru, ko je upravičenec fizična oseba brez dejavnosti, se pri izplačilu sredstev obračuna dohodnina v skladu z Zakonom o dohodnini.«

2. Pri poglavju 3.2 Upravičeni stroški je v drugi alineji dodano za besedo storitev »zunanjih izvajalcev«.

 1.  
 2. 3. Pri poglavju 3.2. Upravičeni stroški je dodano naslednje besedilo:

»Stroški storitev zunanjih izvajalcev za storitve arhitektov, inženirjev in svetovalcev, za pridobitev gradbene, projektne oziroma tehnične dokumentacije, za svetovanje v zvezi z okoljsko in ekonomsko trajnostjo, vključno s stroški za študije izvedljivosti, za geodetska in agronomska dela, za arheološka izkopavanja in arheološki nadzor ter za nadzor nad izvedbo gradbenih in obrtniških del so upravičeni, če so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe. Stroški za študije izvedljivosti ostanejo upravičen strošek tudi takrat, ko glede na njihove rezultate niso nastali nobeni stroški v okviru izvedbe naložbe. Navedeni stroški lahko predstavljajo največ 10 % upravičenih stroškov za zadevno operacijo. Datum začetka upravičenosti navedenih stroškov storitev zunanjih izvajalcev je 1. januar 2014.

»Predpis, ki ureja seznam kmetijske in gozdarske mehanizacije in katalog stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije, se uporablja za najvišje priznane vrednosti stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije. Predpis, ki ureja katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti, se uporablja za najvišje priznane vrednosti naslednjih kategorij stroškov: gradnja in vzdrževanje objektov z osnovno notranjo opremo objektov ter stroški nakupa dodatne opreme objektov, ki je samostojna funkcionalna celota, stroški ureditve cestne, vodovodne ter energetske infrastrukture ter stroški ureditve gozdnih prometnic, stroški izgradnje naprav na kmetijskih zemljiščih, stroški nakupa kmetijskih zemljišč.«

»Če upravičenec ne doseže ciljev operacije, kot je to opredelil ob oddaji vloge za odobritev operacije, se mu obseg podpore v sorazmernem deležu zniža, kar pomeni, da se mu zniža delež podpore v enakem odstotku, kot ni bil dosežen zastavljen cilj.«

4. Pri poglavju 3.2 Upravičeni stroški je v odstavku Neupravičeni stroški prečrtana 7 alineja.

 1.  
 2. 5. Pri poglavju 9. Postopek za izbor upravičencev je spremenjena 10. alineja in se sedaj glasi: »LAS pripravi vloge in jih potem, ko je odločitev o izboru posamezne operacije za sofinanciranje dokončna, preko informacijskega sistema odda ustreznemu organu (ARSKTRP) v potrditev.« ter dodana 11. alineja, ki se sedaj glasi: »V primeru dodatnih zahtev s strani ARSKTRP glede dokumentacije za oddajo operacije po zaključku javnega poziva, LAS lahko zahteva, prijavitelj operacije pa je dolžan dopolniti dokumentacijo v skladu z navodili.«
 • Razpisna dokumentacija:
 1.  
 2. 1. Na strani 2 dodana 3. točka »Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020.
 3.  
 4. 2. Pri poglavju 3.2. Upravičeno območje, upravičeni prijavitelji za drugim odstavkom dodano »V primeru, ko je upravičenec fizična oseba brez dejavnosti, se pri izplačilu sredstev obračuna dohodnina v skladu z Zakonom o dohodnini.«
 5.  
 6. 3. Pri poglavju 3.2.2. Naloge in odgovornosti prijavitelja ter partnerjev dodano besedilo »Neizpolnitev ali kršitev obveznosti se sankcionira v skladu s 63. členom Uredbe 1306/2013/EU, 63. členom Uredbe 809/2014/EU in 57. členom zakona, ki ureja kmetijstvo.«
 7.  
 8. 4. Pri poglavju 4.1. Upravičeni stroški dodano v prvem odstavku za besedo storitev še »zunanjih izvajalcev« ter naslednje besedilo »Stroški storitev zunanjih izvajalcev za storitve arhitektov, inženirjev in svetovalcev, za pridobitev gradbene, projektne oziroma tehnične dokumentacije, za svetovanje v zvezi z okoljsko in ekonomsko trajnostjo, vključno s stroški za študije izvedljivosti, za geodetska in agronomska dela, za arheološka izkopavanja in arheološki nadzor ter za nadzor nad izvedbo gradbenih in obrtniških del so upravičeni, če so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe. Stroški za študije izvedljivosti ostanejo upravičen strošek tudi takrat, ko glede na njihove rezultate niso nastali nobeni stroški v okviru izvedbe naložbe. Navedeni stroški lahko predstavljajo največ 10 % upravičenih stroškov za zadevno operacijo. Datum začetka upravičenosti navedenih stroškov storitev zunanjih izvajalcev je 1. januar 2014.«

»Če upravičenec ne doseže ciljev operacije, kot je to opredelil ob oddaji vloge za odobritev operacije, se mu obseg podpore v sorazmernem deležu zniža, kar pomeni, da se mu zniža delež podpore v enakem odstotku, kot ni bil dosežen zastavljen cilj.«

»Predpis, ki ureja seznam kmetijske in gozdarske mehanizacije in katalog stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije, se uporablja za najvišje priznane vrednosti stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije.«

»Predpis, ki ureja katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti, se uporablja za najvišje priznane vrednosti naslednjih kategorij stroškov: gradnja in vzdrževanje objektov z osnovno notranjo opremo objektov ter stroški nakupa dodatne opreme objektov, ki je samostojna funkcionalna celota, stroški ureditve cestne, vodovodne ter energetske infrastrukture ter stroški ureditve gozdnih prometnic, stroški izgradnje naprav na kmetijskih zemljiščih, stroški nakupa kmetijskih zemljišč

»Državne pomoči - Pri določitvi stopnje podpore operacijam se upošteva pravila državnih pomoči. Javna podpora iz sklada EKSRP se pri operacijah, kjer končni prejemnik sredstev ni občina ali druga javna institucija in izpolnjujejo pogoje za državne pomoči, dodeli na podlagi pravila de minimis v skladu z Uredbo 1407/2013/EU.

Javna podpora se dodeli do višine, ki ne presega skupnega zneska pomoči de minimis iz 3. člena Uredbe 1407/2013/EU. Z drugimi pomočmi de minimis se ta pomoč lahko kumulira le pod pogoji iz 5. člena Uredbe 1407/2013/EU. Končni prejemnik sredstev lahko na podlagi pravila de minimis pridobi največ do 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let oziroma prejemniki sredstev, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, največ do 100.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let. Pomoč de minimis se šteje za dodeljeno z dnem izdaje odločbe o pravici do sredstev, ki jo izda ARSKTRP za sklad EKSRP.«

5. Pri poglavju 4.1.1. Upravičeni stroški po kategorijah je dopolnjena prva alineja točke A1), za besedo delodajalca je dodano »(v celoti ali pa v deležu dela na operaciji)«

Pri poglavju 4.1.1. Upravičeni stroški po kategorijah je prva alineja drugega odstavka točke A1) spremenjena in se glasi »kopija plačilnih list zaposlenih« ter dodan odstavek »Časovnica/poročilo o opravljenem delu mora vsebovati:

-         ime in priimek zaposlene osebe,

-         natančen opis opravljenih del po datumih,

-         število dejansko opravljenih ur na posamezen datum,

-         izračun urne postavke,

-         podpis zaposlene osebe,

-         ime in priimek odgovorne osebe delodajalca,

-         podpis in žig delodajalca,

-         datum.«

 1.  
 2. 6. Pri poglavju 4.1.1. je pri točki B) dodan odstavek »Stroški se izkazujejo z izdanimi računi, ki morajo vsebovati podrobno specifikacijo nabavljenega materiala ali popis opravljenih del. če na računu ni podrobne specifikacije se lahko priloži tudi dobavnica ali naročilnica, če je iz računa razviden sklic na te dokumente.«
 3.  
 4. 7. Pri točki C) poglavja 4.1.1. je dodan odstavek »Za prispevek v naravi ni prejeto plačilo, prav tako ni podprto z računi ali enakovrednimi dokumenti, vendar morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

-         javna podpora, plačana operaciji, ki vključuje prispevke v naravi, ne presega skupnih upravičenih izdatkov brez prispevkov v naravi ob koncu operacije,

-         vrednost, pripisana prispevkom v naravi, ne presega splošno priznanih vrednosti le teh na zadevnem trgu,

-         vrednost prispevka in njegovo izročitev je mogoče neodvisno oceniti in preveriti,

-         pri prispevkih v naravi v obliki neplačanega dela se vrednost navedenega dela opredeli ob upoštevanju preverjenega porabljenega časa ter stopnje nadomestila za enakovredno delo.

V primeru neplačanega prostovoljnega dela se vrednost tega dela opredeli ob upoštevanju porabljenega časa ter običajne urne in dnevne postavke za opravljeno enakovredno delo, pod pogojem, da je bilo zadevno delo opravljeno.«

»Dokazilo o plačilu: dokazilo o plačilu kupnine

 1.  
 2. 8. Pri točki C) poglavja 4.1.1. je za drugo alinejo dodano besedilo »v primeru zagotavljanja blaga dokazilo o vrednosti istovrstnega blaga na trgu (katalogi, ceniki, ponudbe …)«

9. Pri točki D) poglavja 4.1.1. je v prvi alineji za besedo nepremičnin dodano », da cena zemljišča ne presega tržne vrednosti«

10. Pri poglavju 4.1.1. je dodana točka E), ki se glasi:

»E) Stroški storitev zunanjih izvajalcev – splošni stroški

V to kategorijo spadajo vsi stroški opravljenih storitev arhitektov, inženirjev in svetovalcev, za pridobitev gradbene, projektne oziroma tehnične dokumentacije, stroški za svetovanje v zvezi z okoljsko in ekonomsko trajnostjo, vključno s stroški za študije izvedljivosti, za geodetska in agronomska dela, za arheološka izkopavanja in arheološki nadzor ter za nadzor nad izvedbo gradbenih in obrtniških del. Ti stroški so upravičeni, če so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe.

Ti stroški lahko predstavljajo največ 10 % upravičenih stroškov za zadevno operacijo.

Dokazila o nastanku stroškov:

-         kopija računa, elektronskega računa oziroma e-računa za opravljene storitve, potrjen s strani LAS,

-         kopije pogodb z zunanjimi izvajalci, kadar se računi nanašajo na pogodbo,

-         kopije naročilnic ali ponudb, ki so bili podlaga za izdajo računa,

-         v primeru postopka javnega naročanja vso dokumentacijo o izvedenem javnem naročilu,

-         izdelek, ki je rezultat opravljene storitve (PGD dokumentacija mora biti priložena že ob oddaji vloge).

            Dokazila o plačilu:

-         bančni izpis plačilnih nalogov,

-         blagajniški prejemek,

-         kompenzacije, asignacije, pobot …

-         konto kartica izdajatelja računa v primeru, da iz dokazila ni razviden sklic plačila.«

11. Pri poglavju 4.2 Neupravičeni stroški je prečrtana 7 alineja.

12. Pri poglavju 4.3. v tretjem odstavku za besedo upravičenca dodano »(v skladu s Prilogo 8 k Uredbi CLLD).

13. Pri poglavju 7 je v peti alineji prvega odstavka za besedo dopolnijo dodano »oz. bodo dopolnitve neustrezne«.

14. Pri poglavju 7 je v deseti alineji prvega odstavka za besedo dodano besedilo »potem, ko je odločitev o izboru posamezne operacije za sofinanciranje dokončna«.

15. Pri poglavju 7 je v prvem odstavku za deseto alinejo dodana nova, ki se glasi »V primeru dodatnih zahtev s strani zadevnega sklada in ARSKTRP glede dokumentacije za oddajo operacije po zaključku javnega poziva, LAS lahko zahteva, prijavitelj operacije pa je dolžan dopolniti dokumentacijo v skladu z navodili.«

 1.  
 2. 16. Pri poglavju 8.1. je dodan nov odstavek »Če upravičenec ne odstopi od izvedbe operacije v roku 30 dni od prejema odločbe o odobritvi operacije ali zamudi rok za vložitev zahtevka za izplačilo, ki je določen v odločbi o odobritvi operacije, ni upravičen do sredstev iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« in se ga izključi iz zadevnega podukrepa za koledarsko leto neizpolnitve obveznosti in naslednje koledarsko leto.«
 3.  
 4. 17. Pri poglavju 8.2. je dodan nov odstavek »Upravičenci, ki vodijo računovodstvo v skladu z nacionalnimi predpisi in so vključeni v izvajanje operacij, morajo za upravičene in dejansko nastale stroške voditi ločeno računovodstvo ali ustrezno računovodsko kodo za vse transakcije v zvezi z operacijo«.

18. Pri poglavju 8.3. je v četrtem odstavku pri drugi alineji za besedo računov, dodano »elektronskih računov oziroma e-računov«, v sedmi alineji je izbrisano »ter projekt izvedenih del in knjigo obračunskih izmer v elektronski obliki« ter dodani alineji »projekt izvedenih del« in »knjigo obračunskih izmer, v primeru vseh vrst gradenj in rekonstrukcij, v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov«, dodan je še odstavek »Vsa dokazila, priložena zahtevku za izplačilo, se morajo glasiti na upravičenca«.

Dodan je tudi odstavek »V primeru nepopolnega zahtevka zadevni organ pozove LAS na dopolnitev, ta pa vodilnega partnerja, ki mora v danem roku (odvisno od roka, ki ga LAS-u postavi zadevni organ), predložiti zahtevano dokumentacijo oz. pojasnila. Če zahtevek po dopolnitvi ni popoln, ga zadevni organ lahko zavrne.«

 1.  
 2. 19. Pri poglavju 8.5. je za drugim odstavkom dodano besedilo »Upravičenec, ki uvede bistvene spremembe, določene v 71. členu Uredbe 1303/2013/EU in odtuji predmet podpore ali predmet podpore uporablja v nasprotju z namenom, za katerega je prejel javno podporo, mora vsa izplačana sredstva vrniti v proračun Republike Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Poleg tega se upravičenca izključi iz prejemanja podpore v okviru istega podukrepa za koledarsko leto ugotovitve kršitve in naslednje koledarsko leto.«
 3.  
 •          Prijavni obrazec:

Poglavje 6.2. je dopolnjeno kot sledi »Cilji in učinki«.

            Poglavje 6.5. je za besedo operacije dodano »(začetno stanje, končno stanje)«

Poglavje 9.1. je spremenjena tabela, ki prikazuje finančno konstrukcijo celotne operacije ter pri poglavju 9.2. dodani tabeli »stroškovni načrt operacije« in »stroškovni načrt po  partnerjih«.

Poglavje 9.3. je dodana tabela s pregledom virov financiranja operacije.

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

Občina Šentjur