Zahtevana stran ne obstaja

Iskalni niz:

Št. najdenih dokumentov: 30 iskanje je trajalo (s): 0,0749

Novice LAS

Predlog Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014–2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo predstavilo določbe UREDBE o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (v nadaljevanju: Uredba CLLD).

 

Predstavitev je bila namenjena vsem zainteresiranim lokalnim akterjem, ki vidijo priložnost za lokalni razvoj po pristopu »od spodaj navzgor«.

 

Več na http://www.program-podezelja.si/sl/22-vsebina-prp-2014-2020/271-16-1-2...

Več

Novice LAS

UREDBA o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020

V Uradnem listi Republike Slovenije najdete spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020.

Uradni list najdete tukaj.

 

 

Več

Novice LAS

Poziv za izraz interesa za izvajanje projektov v okviru ukrepa Sodelovanje PRP 2014-2020

Na spletni strani PRP je objavljen poziv za izraz interesa za izvajanje projektov v okviru ukrepa Sodelovanje PRP 2014-2020.

 

Več informacij najdete tukaj.

 

 

Več

Novice LAS

Objavljena je Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020

V Uradnem listu RS, št. 73/16, z dne 18. 11. 2016 je bila objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020.

 

Uredba je dostopna na tej povezavi.

 

 

Več

Novice LAS

Ukrepi Programa razvoja podeželja 2014–2020 v posodobljeni brošuri

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je glede na 2. spremembo Programa razvoja podeželja 2014–2020 posodobilo brošuro Program razvoja podeželja 2014–2020, v kateri so podane osnovne informacije o ukrepih.

 

Brošura je pripravljena v spletni verziji, v slovenskem in angleškem jeziku (slovenska brošura, angleška brošura).

 

 

Več

Novice LAS

LAS »Od Pohorja do Bohorja« aktivna tudi v obdobju 2014-2020

V sredo, 16. septembra 2015, je bila na Razvojni agenciji Kozjansko, izvedena že sedma delavnica LAS za pripravo Strategije lokalnega razvoja (SLR), kar je trenutno glavna naloga LAS. V SLR bo območje LAS, ki vključuje občine Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje in Zreče, na podlagi analize lokalnih potreb in zmožnosti območja, zastavilo razvojne cilje, k uresničevanju katerih si bo v obdobju 2014-2020 prizadevalo. Cilji pa morajo biti seveda usklajeni tudi s cilji...

Več

Novice LAS

Terminski načrt objave javnih razpisov iz naslova Programa razvoja podeželja 2014–2020 v letu 2018

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo v prihajajočem letu predvidoma objavilo 16 javnih razpisov. V načrtu objave javnih razpisov so javni razpisi navedeni po mesecih predvidene objave, tako, da se morebitni investitorji lahko pripravijo na izvajanje naložbe in se pozanimajo o pripravi potrebne dokumentacije za izpolnitev vloge, pri čemer še posebej poudarjamo pravočasen pristop k preveritvi potrebnosti priprave presoje vpliva naložbe na okolje.

 

Več informacij na...

Več

Novice LAS

Pripravljena je brošura Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila 2015-2020

PRP 2014−2020 prinaša nove možnosti za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Z letom 2015 se bo v okviru PRP 2014−2020 začel izvajati tudi ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep KOPOP), ki bo nadomestil obstoječi ukrep kmetijsko okoljskih plačil (podukrepi KOP) iz PRP 2007−2013. PRP 2014−2020 sicer še ni dokončno potrjen s strani Evropske komisije, zato se lahko posamezne zahteve iz naslova tega ukrepa še nekoliko spremenijo.

Namen ...

Več

Novice LAS

Sprememba 1. Javnega poziva LAS za izbor operacij v letu 2016

V Uradnem listu RS, št. 73/16, z dne 18. 11. 2016 je bila objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uredba). Uredba je dostopna na tej povezavi.

 

Skladno s sprejeto Uredbo  je 1. Javni poziv LAS s pripadajočo razpisno dokumentacijo ustrezno dopolnjen, in sicer v naslednjih točkah:

  •          Javni poziv LAS

 

1. Pri poglavju 3.1 Upravičeni vlagatelji je za drugim odstavkom ...

Več

Novice LAS

Deklaracija o pristopu CLLD po letu 2020

Na konferenci v Estoniji, ki se je odvila 22. in 23. novembra 2016, je bila sprejeta Deklaracija o pristopu CLLD po letu 2020.

 

Najdete jo pod novico (v angleščini).

Več

Novice LAS

Prvo ponovoletno srečanje UO, RO in Sveta županov LAS

V četrtek, 8. 1. 2015, so se v Preužitkarski koči na Hudinji v Vitanju sestali člani Upravnega odbora (UO) LAS, ki so obravnavali aktualno problematiko, vezano na izvajanje programa Leader v obdobju 2014-2020. Glede na to, da v lanskem letu ni bilo javnega poziva LAS in ga tudi v letošnjem letu ni pričakovati, saj bo večina aktivnosti usmerjena v pripravo Strategije lokalnega razvoja, so se prisotni strinjali, da je kljub t. i. investicijskemu zatišju, potrebno z delom LAS aktivno nadaljev...

Več

Novice LAS

Grajska učna pot Žusem - Naj območna pot 2014

Turistična zveza Slovenije je v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije in GIZ za pohodništvo in kolesarjenje, podelila priznanja za NAJ POT v vseslovenski akciji Moja dežela – lepa in gostoljubna.

 

Poti so tekmovale v vtisu in privlačnosti, upravljanju in vzdrževanju, vodenju in ponudbi, dostopnosti in varnosti ter sporočilnosti in predstavitvi posamezne poti po ocenjevalnem obrazcu, ki je bil določen z razpisom, in po katerem je potekalo ocenjevanje. Najprej je izbor potekal ...

Več

Novice LAS

Poziv za vstop oz. članstvo v Lokalni akcijski skupini »Od Pohorja do Bohorja«

Razvojna agencija Kozjansko, skupaj z občinami Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje in Zreče, vabi, da postanete član LAS »Od Pohorja do Bohorja« v obdobju 2014-2020.

 

Vabilo velja tudi za že obstoječe člane LAS »Od Pohorja do Bohorja«, saj je skladno z Uredbo CLLD potrebno za obdobje 2014-2020 vse LAS na novo ustanoviti.

 

LAS »Od Pohorja do Bohorja« za obdobje 2014-2020 se bo organizirala kot pogodbeno partnerstvo javnih in zasebnih subjektov na ...

Več

Novice LAS

Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

V torek, 16. 6. 2015, je bila v Uradnem listu RS objavljena Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020.

 


Dodano:

 

V petek, 26. junija 2015, je bil objavljen Javni poziv za oblikovanje lokalnih partnerstev in pripravo SLR. Več na http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1221

Več

Novice LAS

LAS »Od Pohorja do Bohorja« nadaljuje z izvajanjem pristopa Leader

Lokalna akcijska skupina (LAS) »Od Pohorja do Bohorja« izvaja delavnice za pripravo strategije lokalnega razvoja (SLR) za obdobje 2014-2020. Delavnice, ki so že bile izvedene v Oplotnici, Vitanju, Zrečah, na Dobrni in v Slovenskih Konjicah, so namenjene lokalnemu okolju, t.j. posameznikom, društvom, podjetjem idr., da sami aktivno sodelujejo pri analizi dejanskega stanja na območju ter na podlagi tega oblikujejo želene cilje razvoja podeželja.

 

Udeleženci delavnic so izkazali veli...

Več

Novice LAS

Javni poziv za oblikovanje Lokalne akcijske skupine »Od Pohorja do Bohorja«

Razvojna agencija Kozjansko, skupaj z občinami Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje in Zreče, objavlja javni poziv za oblikovanje Lokalne akcijske skupine (LAS) »Od Pohorja do Bohorja« v obdobju 2014-2020.

 

LAS »Od Pohorja do Bohorja«, ki vključuje občine Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje in Zreče, je uspešno zaključila izvajanje pristopa Leader v obdobju 2007-2013 (izvedenih 71 Leader projektov), zato so se omenjene občine, sku...

Več

Novice LAS

Vabilo na delavnico za pripravo Strategije lokalnega razvoja

Lokalna akcijska skupina »Od Pohorja do Bohorja« pripravlja Strategijo lokalnega razvoja (SLR), za obdobje 2014-2020, ki bo zajela lokalne potrebe ter priložnosti, zato vabimo tudi vas, da se vključite s svojimi izkušnjami, predlogi in idejami.

 

Na delavnico vabimo vse, ki vas zanima tematika razvoja podeželja (lokalne kmete, kmetije odprtih vrat, lastnike žag, društva kmečkih in podeželskih žena, turistična društva, kmetijske svetovalce, gozdarje, lovce, čebelarje ...).

Skupa...

Več

Novice LAS

LAS »Od Pohorja do Bohorja« oddala Strategijo lokalnega razvoja

LAS »Od Pohorja do Bohorja« je na 2. seji Skupščine LAS, ki je bila 22. 10. 2015 v Šentjurju, soglasno potrdila Strategijo lokalnega razvoja LAS za obdobje 2014-2020, ki jo je prejšnji teden tudi posredovala Koordinacijskemu odboru CLLD v pregled.

 

Skupščine se je udeležilo 40 članov LAS, ki so po obravnavi in potrditvi Pravil delovanja LAS, obravnavali še Strategijo lokalnega razvoja (SLR), ki predstavlja temeljni dokument LAS za črpanje sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada ...

Več

Novice LAS

Zaključen 1. javni poziv LAS “Od Pohorja do Bohorja” za leto 2016

V petek, 20.1.2017, se je zaključil prvi javni poziv Lokalne akcijske skupine (LAS) “Od Pohorja do Bohorja” v novem programskem obdobju 2014-2020, za sofinanciranje operacij iz sklada EKSRP. V roku za predložitev operacij je na naslov LAS prispelo 21 vlog, ki jih bo Ocenjevalna komisija LAS pregledala in popolne vloge tudi ocenila.

 

Vse aktualne informacije o delovanju LAS ter o javnih pozivih lahko spremljate na spletni strani LAS na naslovu http://www.las-pohorje-bohor.si/

 ...

Več

Novice LAS

Kako do sredstev v okviru pristopa CLLD

V programskem obdobju 2014 – 2020 se s kombinacijo različnih virov financiranja skozi instrument CLLD – lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, preko lokalnih akcijskih skupin (LAS) za namen spodbujanja celovitega in uravnoteženega razvoja lokalnih območij po pristopu »od spodaj navzgor« zagotavljajo nepovratna sredstva iz treh skladov.

 

Dostop do sredstev različnih skladov je mogoč s prijavo na javni poziv, ki ga pripravi LAS ter ga objavi na svoji spletni strani ter v drugih lokaln...

Več

Novice LAS

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano spodbuja ohranjanje in razvoj majhnih kmetij

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z 2. spremembo Programa razvoja podeželja 2014–2020 uvaja nov podukrep 6.3 - Pomoč za zagon dejavnosti, namenjen razvoju majhnih kmetij, na katerega bo možno kandidirati na javnem razpisu, objavljenem v drugi polovici leta 2017. Podpora v okviru podukrepa je namenjena ohranjanju in razvoju majhnih kmetij, ki redijo travojede živali in katerih kmetijska zemljišča pretežno ležijo na OMD območju.

 

Podpora se dodeli kot pavšalna pomoč ...

Več

Novice LAS

Sprememba uredbe CLLD

15. decembra je bila v Uradnem listu RS št. 72/2017 objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020.

 

Čistopis je priložen pod novico, v Uradnem listu pa je objavljena na strani 10876, https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ur/u2017072.pdf.

Več

Novice LAS

Vabilo na 2. delavnico za pripravo programa razvoja kmetijstva in podeželja občine Šentjur 2015-2020

Lepo vabljeni na delavnico, kjer vas bomo seznanili s predlogom razvojnih usmeritev v prihodnjem petletnem obdobju in z možnostjo financiranja posameznih projektov.

 

Vsebina delavnice:

  • izhodišča razvoja kmetijstva in podeželja v okviru pobude CLLD (Razvoj, ki ga vodi lokalna skupnost),
  • predstavitev projekta Lokalna samooskrba,
  • predstavitev predloga oblikovane vizije in strateških ciljev,
  • ukrepi in pobude.

 

Delavnica bo potekala v četrtek, 28. maja 20...

Več

Novice LAS

Izšla je letošnja številka časopisa POB

Predstavljamo vam novo številko časopisa POB, časopisa Lokalne akcijske skupine »Od Pohorja do Bohorja«.

 

Tokratna številka časopisa je izdana v elektronski obliki.

 

Zaradi nove perspektive je letošnji POB namenjen podrobnejši predstavitvi postopka izvajanja CLLD 2014-2020.

 

Najdete ga v arhivu POB-ov.

Več

POB - časopis LAS Od Pohorja do Bohorja

POB - časopis LAS Od Pohorja do Bohorja

Občine LAS "Od Pohorja do Bohorja" izdajajo skupni časopis, v katerem podajajo informacije o tekočem delu in aktualnih dogodkih, ki se odvijajo na omenjenem območju.

 

Na začetku je POB izhajal kot e-časopis, avgusta 2010 pa je prvič izšel v tiskani obliki. Od takrat izhaja enkrat letno. Tiskani POB brezplačno prejmejo vsa gospodinjstva na območju občin LAS "Od Pohorja do Bohorja".

 

Arhiv izdanih POB-ov v obdobju 2007-2013 najdete tukaj.

 

Arhiv izdanih POB-ov v ob...

Več

Novice LAS

Vabilo na Praktično delavnico za izdelovalce rokodelskih izdelkov in izdelkov unikatnega in industrijskega oblikovanja, ter 2. Razpis za pridobitev znaka kakovosti Okusi Rogle

Vabimo vas na Praktično delavnico z izdelovalci rokodelskih izdelkov in izdelkov unikatnega in industrijskega oblikovanja, ki bo v torek, 25. 9., ob 10. uri v sejni sobi Term Zreče.

Delavnica, ki jo bomo izvedli skupaj s Strokovno komisijo, je namenjena vsem izdelovalcem rokodelskih izdelkov in izdelkov unikatnega in industrijskega oblikovanja iz območja destinacije Rogla-Pohorje, ki želijo pridobiti znak kakovosti Okusi Rogle in se bo izvedla v sklopu projekta »Užij Okuse Rogle«. ...

Več

Novice LAS

Vitanjska trška kuhna

Vabimo vas na prvo Vitanjsko trško kuhno pred Centrom Noordung v Vitanju.

Predstavili se nam bodo lokalni gostinski ponudniki, ponudniki pridelkov in prehranskih izdelkov ter rokodelskih izdelkov. Prireditev bo spremljalo pestro kulturno dogajanje ter dogajanje v Centru Noordung.

PROGRAM (22. 9. 2018):

od 12. do 19. ure - VITANJSKA TRŠKA KUHNA  s kulinarično ponudbo in stojnicami z lokalnimi ponudniki pridelkov, prehranskih izdelkov in rokodelskih izdelkov s pestrim spremljeval...

Več

Novice LAS

V katalogu LAS tudi LAS Od Pohorja do Bohorja

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je izdalo katalog lokalnih akcijskih skupin v programskem obdobju 2014-2020. Katalog vsebuje splošne in konkretne podatke o izvajanju ukrepa M19 - LEADER/CLLD v Sloveniji, zemljevid slovenskih lokalnih akcijskih skupin, informacije o vseh slovenskih LAS-ih (predstavitev LAS-a, cilji strategij lokalnega razvoja in po tri projekte vsakega LAS-a).

Pristop CLLD/LEADER se v programskem obdobju 2014–2020 v Sloveniji izvaja kot del skupnega in...

Več

Novice LAS

Četrti razpis za pridobitev znaka kakovosti Okusi Rogle - turistični produkti

LTO Rogla-Zreče, GIZ, Unitur d.o.o., Splošna knjižnica Slovenske Konjice, Občina Oplotnica,  Občina Vitanje in Društvo kmetic  Zarja v sklopu projekta »Užij Okuse Rogle« objavljajo
 
ČETRTI RAZPIS za pridobitev znaka kakovosti OKUSI ROGLE
 
Za pridobitev znaka kakovosti Okusi Rogle v Turistični destinaciji Rogla-Pohorje, se lahko prijavijo registrirane pravne in druge osebe, ki ponujajo produkte, za katere se podeljuje znak kakovosti Okusi Rogle.

Ocenjevanje se bo na podlagi Pr...

Več

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

Občina Šentjur